Укрспецстроймонтаж
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів 12 квітня 2013 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

 

код ЄДРПОУ 14071268, яке знаходиться за адресою: 61052, м. Харків вул. Слов’янська буд. 8

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 10 00 за адресою: м. Харків, вул. Слов’янська буд. 8.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2012 рік, та виконання рішень загальних зборів 2012 року.
  2. Затвердження звіту директора Київської філії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  за 2012 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради.
  4. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, розподілу прибутку та покриття збитків.
  6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 12 квітня 2013 року з 09 00  - 09 45 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах підготовлена станом на 09 квітня 2013 року. Для реєстрації  акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та  довіреність, на право участі у зборах, завірену у встановленому чинним законодавством України порядку.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: м. Харків, вул. Слов’янська, буд. 8 щодня з 09 00  - 15 00. телефон для довідок: (057) 712-52-21, електронна поштова адреса: ussm-kharkov@mail.ru, сторінка в мережі інтернет: www.ukrspec.org.ua

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрспецбудмонтаж» розміщенні у загальнодоступній базі даних Комісії ЦП та ФР, на особистому сайті товариства та у бюлетені «Цінні папери України» № 37 від 26.02.13 р., газеті «Прем’ер» № 51 від 01.03.13 р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства                             (тис. грн.) 

Найменування показника

період

початок звітного

кінець звітного

Усього активів

2423,3

2857

Основні засоби

2296,5

2553,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,9

0,5

Резервний капітал

19,6

19,6

Статутний капітал

18,3

18,3

Поточні зобовязання

3231,6

3459,8

 

Голова Правління Бадалов Г. Г.