Укрспецстроймонтаж
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!

Протокол № 19 Річних зборів акціонерів ПАТ «Укрспецбудмонтаж»

 

ПРОТОКОЛ № 19

РІЧНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ» 

 

м. Харків, вул. Слов'янська б. 8                                                                                      25.04.2014 р.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2014р. станом на 18.04.2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 318.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах –  16 (шістьнадцять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 47982.

Кворум загальних зборів: 65,47% відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства "Українське спеціальне будівельно - монтажне підприємство "Укрспецбудмонтаж" (далі – ПАТ "Укрспецбудмонтаж", Товариство).

 

Початок проведення загальних зборів: о 10.00

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

  1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2013 рік, та виконання рішень загальних зборів 2013 року.
  2. Затвердження звіту Наглядової ради.
  3. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
  4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, розподілу прибутку та покриття збитків.
  5. Обрання членів Наглядової ради.
  6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

 

 

Слухали:

 

Голова  правління Бадалов Геннадій Гургенович повідомив присутніх про наступне:

- відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства акціонери були повідомленні про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально шляхом поштової розсилки, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації,

- кожен з акціонерів звернувшись до Голови правління мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів, які знаходились у виконавчому органі Товариства;

- Голова правління запропонував визначити головою Зборів: Бадалова Геннадія Гургеновича, секретарем Зборів: Коноз Тетяну Юріївну.

Заперечень не було.

 

Вирішили:

Погодити робочі органи Зборів у такому складі:

-          голова Зборів – Бадалов Геннадій Гургенович;

-          секретар Зборів – Коноз Тетяна Юріївна.

Слухали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Зборів запропонував прийняти наступний регламент проведення Зборів:

-   доповіді – до 10 хв. по кожному питанню;

-   виступи – до 10 хв.;

-   відповіді на запитання – до 10 хв.;

-   пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;

-   зауваження, особливі думки і таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;

-   голова Зборів має право обірвати акціонера (представника), який виступає не за порядком денним або порушує регламент зборів;

-   по шостому питанню Порядку денного голосування проводилося картками, по інших питаннях Порядку денного – бюлетенями, акціонерами, що одержали відповідно картки та бюлетені для голосування.

-   за умови надходження декількох пропозицій з одного питання у разі прийняття рішення по черговій пропозиції голосування по іншим пропозиціям не відбувається;

-   кожний акціонер (представник), що зареєструвався, має можливість голосувати “ЗА” прийняття поставленої на голосування пропозиції або не голосувати за неї, у такому випадку голоси вважаються такими, що не підтримують зазначеної пропозиції;

-   акціонер (представник акціонера) має право покинути Збори до їх закінчення, у такому його голоси вважаються такими, що не підтримують наступних пропозицій;

-   збори проводяться без перерви.

 

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

 

Вирішили:

Погодити запропонований головою Зборів регламент проведення Зборів та дотримуватись його.

 

Слухали:

Голова Зборів нагадав присутнім, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос» та ознайомив зі складом лічильної комісії:

Голова комісії – Коноз Т. Ю.

Секретар комісії – Лазарєва О.В.

Член комісії – Синицький В.В.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Вирішили:

Погодити наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії – Коноз Т. Ю.

Секретар комісії – Лазарєва О.В.

Член комісії – Синицький В.В.

Слухали:

Голова Зборів зачитав питання порядку денного.

 

 

за питаннями порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного «Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2013 рік, та виконання рішень загальних зборів 2013 року» виступив Голова Правління ПАТ „Укрспецбудмонтаж” Бадалов Г.Г., який доклав зборам про результати фінансово – господарської діяльності за 2013 рік.

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження звіту Правління про результати  фінансово – господарської діяльності Товариства у  2013 році.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати  фінансово – господарської діяльності Товариства у  2013 році.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

 

Бюлетені, подані під час голосування

Розподіл голосів

Вважати недійсними

ЗА

ПРОТИ

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

16

47982

16

47982

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих „ЗА” ухвалення рішення: 47 982, що складає 100% до присутніх (зареєстрованих).

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

2. По другому питанню порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради» слухали члена Наглядової ради – Войтюка В. Ю., який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової ради.

Член Наглядової ради повідомив Зборам, що протягом усього року Наглядова рада щокварталу заслуховувала звіти Голови Правління та директора Київській філії. Результати роботи ПАТ „Укрспецбудмонтаж” визнані задовільними.

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження звіту Наглядової ради.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

 

Бюлетені, подані під час голосування

Розподіл голосів

Вважати недійсними

ЗА

ПРОТИ

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

16

47982

16

47982

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих „ЗА” ухвалення рішення: 47 982, що складає 100% до присутніх (зареєстрованих).

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії» слухали Голову Ревізійної комісії – Коноз Т. Ю., яка ознайомила акціонерів зі звітом Ревізійної комісії.

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження звіту Ревізійної комісії.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

Бюлетені, подані під час голосування

Розподіл голосів

Вважати недійсними

ЗА

ПРОТИ

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

16

47982

16

47982

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих „ЗА” ухвалення рішення: 47 982, що складає 100% до присутніх (зареєстрованих).

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, розподілу прибутку та покриття збитків», виступив Бердников П. В. – заступник Голови Правління з економіки ПАТ „Укрспецбудмонтаж”, який повідомив, що ПАТ ”Укрспецбудмонтаж” у 2013 році працювало зі збитком, який склав 194,0 тис. грн.

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт за 2013 рік та баланс Товариства.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

 

Бюлетені, подані під час голосування

Розподіл голосів

Вважати недійсними

ЗА

ПРОТИ

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

16

47982

16

47982

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих „ЗА” ухвалення рішення: 47 982, що складає 100% до присутніх (зареєстрованих).

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

5. По п’ятому  питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства», Голова Правління ПАТ „Укрспецбудмонтаж” Бадалов Г.Г., який доклав, що згідно з Положенням про Наглядову раду та Статут Товариства у цьому році закінчується п’ятирічний строк повноважень Наглядової ради. Загальним зборам акціонерів треба відкликати діючу Наглядову раду, якої скінчився строк повноважень та обрати нових членів Наглядової ради.

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Відкликання діючої Наглядової ради Товариства, якої скінчився строк повноважень, у складі:

Войтюка Юрія Васильовича – Голова Наглядової ради,

Войтюка Володимира Юрійовича – члена Наглядової ради,

Хіміча Володимира Миколайовича – члена Наглядової ради.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства, у складі:

Войтюка Юрія Васильовича – Голова Наглядової ради,

Войтюка Володимира Юрійовича – члена Наглядової ради,

Хіміча Володимира Миколайовича – члена Наглядової ради.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

 

Бюлетені, подані під час голосування

Розподіл голосів

Вважати недійсними

ЗА

ПРОТИ

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

Кількість бюлетенів

Кількість голосів, представлених у бюлетенях

16

47982

16

47982

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих „ЗА” ухвалення рішення: 47982, що складає 100% до присутніх (зареєстрованих).

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

 

ПИТАННЯ, ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрання членів Наглядової ради Товариства: Войтюка Юрія Васильовича,              Войтюка Володимира Юрійовича, Хіміча Володимира Миколайовича.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Войтюка Юрія Васильовича,              Войтюка Володимира Юрійовича, Хіміча Володимира Миколайовича.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЯМИ:

№ п/п

П. І. Б. кандидата

Подано голосів «ЗА»

Подано голосів «ПРОТИ»

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

Кількість бюлетенів

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

Кількість бюлетенів

1

Войтюк Юрій Васильович

47982

100 %

16

 

 

 

2

Войтюк Володимир Юрійович

47982

100 %

16

 

 

 

3

Хіміч Володимир Миколайович

47982

100 %

16

 

 

 

 

Кількість бюлетенів, визнані недійсними: немає.

Кількість голосів, що не враховуються по недійсних бюлетенях: немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

 

 

6. По шостому питанню порядку денного «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік» слухали Голову Правління Бадалова Г. Г., який охарактеризував сформовану ситуацію на підприємстві та зачитав проект бізнес-плану на 2014 рік.

Плановий обсяг будівельно-монтажних робіт на 2014 рік складає 4200 тис. грн.

Очікуваний прибуток – 100 тис. грн., що складає 4,2 %.

 

Голова зборів поставив на голосування наступну пропозицію: затвердити проект бізнес-плану на 2014 рік.

Також Голова правління Бадалов Г.Г. виступив з пропозицією, що для виконання плану 2014 року та  розвитку підприємства треба отримати кредит на купівлю нової техніки під заставу нежитлових приміщень другого поверху розміром 668,5 м² за адресою: вул. Словʼянська, буд. 8   або відчужити для продажу цю площу.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ КАРТКАМИ:

  

Голоси, шт.

% до присутніх (зареєстрованих)

ЗА

47982

100

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити проект бізнес-плану на 2014 рік.

 

 

Закінчення проведення загальних зборів: о 12.00

 

 

 

           Голова зборів                                           _____________                       / Бадалов Г. Г. /

 

 

 

Секретар зборів                                          _____________          / Коноз Т.Ю. /

 

 

 

Голова правління

ПАТ «Укрспецбудмонтаж»                       _____________        / Бадалов Г. Г. /

                                               м.п.