Укрспецстроймонтаж
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!

Финансово-хоязйственная информация публичного акционерного общества «Укрспецстроймонтаж»

Финансово-хоязйственная информация публичного акционерного общества "Укрспецстроймонтаж"

 

Річна звітність емітента за 2011 рік

Річна звітність емітента за 2012 рік

 

Додаток 43

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Українське спецiальне будiвельно- монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж"

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

61052 Харкiвська область, м.Харкiв вул. Слав'янська б. 8

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14071268

1.5. Міжміський код та телефон

(057) 712-52-21

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

А00 №499457

1.7. Дата державної реєстрації

25.04.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково

використовується емітентом для розкриття інформації

www.ukrspec.org.ua/info.html 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування

період

 

показника

звітний

попередній

Усього активів

      1982.4

      2438.0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

       549.2

       635.0

Довгострокові фінансові інвестиції

       341.3

    --   

Запаси

        53.8

        61.0

Сумарна дебіторська заборгованість

      1021.0

      1520.0

Грошові кошти та їх еквіваленти

         0.7

       188.0

Власний капітал

     -1113.7

      -712.0

Статутний капітал

        18.3

        18.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

     -1883.6

     -1545.0

Довгострокові зобов'язання

    --   

    --   

Поточні зобов'язання

      3096.1

      3150.0

Чистий прибуток (збиток)

      -338.6

      -555.0

Вартість чистих активів

      -712.0

      -157.0

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

                                               Інформація про органи управління емітента

Інформація про  посадових осіб емітента

Посадовi особи емiтента:

Голова Правлiння Бадалов Геннадiй Гургенович

Член Правлiння Руденко Володимир Iванович

Член Правлiння Ланда Михаил Александрович

Член Правлiння Берднiков Павло Вiкторович

Головний бухгалтер Чернова Вiра Миколаївна

Голова Наглядової ради Войтюк Юрiй Васильович

Член Наглядової ради Хiмiч Володимир Миколайович

Член Наглядової ради Войтюк Володимир Юрiйович

Член Наглядової ради Хмиз Тетяна Артемiвна

Член Наглядової ради Кiцис Емiль-Iлля Шлемович

Голова Ревiзiйної комiсiї Коноз Тетяна Юрiївна

Член Ревiзiйної комiсiї Голота Людмила Володимирiвна

Член Ревiзiйної комiсiї Анiсiмова Людмила Василiвна

Інформація про засновників емітента

Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України Харкiвської областi. Частка в статутному капiталi на кінець звітного року 0%

4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 73290 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100%. Цiннi папери товариство у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

У звітному році відбулися зміни реєстроутримувача ТОВ «Регистр» (код за ЄДРПОУ 24490612 ) на ТОВ «Співдружність» (код за ЄДРПОУ 23908661), далі вiдповiдно до процедури дематерiалiзацiї випуску акцій до зберiгача ФОНДОВИЙ ЦЕНТР «СПIДРУЖНIСТЬ» (код за ЄДРПОУ 23467723).

6. Інформація про загальні збори

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 04.05.2011р.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 2011 р. на виплату дивідендів призначена сума у розмірі 50 тис. грн., прибутковий податок з фізичних осіб 7500 грн. (15 %), у підсумку на одну акцію припадає 0,58 грн. та 2010 року на виплату дивідендів призначена сума у розмірі 16,5 тис. грн., прибутковий податок з фізичних осіб 2475 грн. (15 %), у підсумку на одну акцію припадає 0,19 грн.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

ПАФ "Євроаудит", код за ЄДРПОУ 24474300, адреса: м. Харкiв, пр.Героїв Сталiнграду, буд.41, тел.: 057-766-77-89; св-во про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1698 вiд 26.01.2001 року, продовжено до 30.11.2015р.

ВИСНОВОК:  На нашу думку, фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно фiнансовий стан  публiчного акцiонерного товариства "Укрспецбудмонтаж" станом на 31.12.2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 28.04.2011.На власному сайті www.ukrspec.org.ua/info.html  повний текст річної розкрит 28.04.2011.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Найменування посади

 

Голова правлiння ____________ Бадалов Геннадiй Гургенович

 

                                                                                                                              Додаток 14  

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14071268

1.4. Місцезнаходження емітента

61052  м. Харкiв, вул. Слав'янська, 8

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 734-95-80

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ussm-kharkov@mail.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ukrspec.org.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Член Наглядової ради Хмиз Тетяна Артемiвна (паспорт: серiя МК номер 180797 виданий Київським РВ ХГУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 24.04.1996р.) звiльнена 20.04.2012р.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.07.2009р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАО "Укрспецбудмонтаж" (протокол № 17 вiд 20.04.2012р.)

Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено, у зв'язку iз зменшенням кiлькiсного складу Наглядової ради з п'яти до двох членiв вiдовiдно до нової редакцiї Статуту товариства.

 

Посадова особа Член Наглядової ради Кiцис Емiль-Iлля Шлемович (паспорт: серiя АК номер 129000 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 07.04.1998р.) звiльнена 20.04.2012р.

Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.2%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.07.2009р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАО "Укрспецбудмонтаж" (протокол № 17 вiд 20.04.2012р.)

Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено, у зв'язку iз зменшенням  кiлькiсного складу Наглядової ради з п'яти до двох членiв вiдовiдно до нової редакцiї Статуту товариства.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова правлiння ____________ Бадалов Геннадiй Гургенович

 

 

 

 

                               М.П.

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Українське спецiальне будiвельно-монтажне пiдприємство "Укрспецбудмонтаж"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14071268

1.4. Місцезнаходження емітента

61052  м. Харкiв, вул. Слав'янська, 8

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 734-95-80

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ussm-kharkov@mail.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ukrspec.org.ua/info.html

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів протокол № 18 від 12 квітня 2013 року відбулись зміни складу посадових осіб ємітента:

 

Звільнено:

Голова Ревізійної комісії – Коноз Тетяна Юріївна, паспорт: серія МК № 555642 від 13.08.1997 року, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 1,0465 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маэ. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – три роки.

 

Член Ревізійної комісії – Анісімова Людмила Василівна, паспорт: серія АМ № 767760 від 08.01.2002 року, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,2579 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маэ. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – три роки.

 

Член Ревізійної комісії – Голота Людмила Володимирівна, паспорт: серія СН № 732539 від 13.02.1998 року, виданий Жовтневим РВ МУ УМВС України в м. Києві у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,3725 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не маэ. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – три роки.

 

Призначено:

Голова Ревізійної комісії – Коноз Тетяна Юріївна, паспорт: серія МК № 555642 від 13.08.1997 року, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 1,0465 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – секретар Товариства.

 

Член Ревізійної комісії – Анісімова Людмила Василівна, паспорт: серія АМ № 767760 від 08.01.2002 року, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,2579 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – бухгалтер Товариства.

 

Член Ревізійної комісії – Голота Людмила Володимирівна, паспорт: серія СН № 732539 від 13.02.1998 року, виданий Жовтневим РВ МУ УМВС України в м. Києві у зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,3725 %. Рішення про відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 18 від 12 квітня 2013 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – бухгалтер Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правлiння ПАТ «Укрспецбудмонтаж» ____________ Бадалов Геннадiй Гургенович

 

 

                               М.П.

 

 

Финансово-хоязйственная информация публичного акционерного общества «Укрспецстроймонтаж»

А вы вкурсе что на FroGik.Ru можно без регистрации абсолютно бесплатно скачать накрутка сердечек вконтакте. Лучший портал рунета. Все бесплатно и по прямой ссылке!