Укрспецстроймонтаж
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!

Проведення річних загальних зборів 18 квітня 2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

(код ЄДРПОУ 14071268, місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, офіс 308)

повідомляєпро проведення річних загальних зборів, які відбудуться 18 квітня 2018 року о 1000 за адресою: 61052, м.Харків, вул. Різдвяна, буд.29«Б», кімн.308. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09:30, час закінчення реєстрації – 09:55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 12.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1.Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.Розгляд звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017, рік, розподілу прибутку та покриття збитків.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017році.

8.Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства на 2018 рік.


Проекти рішеньз питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

  1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Лазарєва О.В. - Голова лічильної комісії, Бадалова Ж.Г, Волохова Л.М. - члени лічильної комісії.
  2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова)у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питанняпорядку денного; голосування проводиться з використаннямбюлетенів для голосування.
  3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової радиТовариства за 2017 рік визнати задовільною.
  4. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органувизнати задовільною.
  5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
  6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
  7. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
  8. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2017

попередній 2016

Усього активів

1888

1853

Основні засоби

310

1001

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

2

Резервний капітал

20

20

Статутний капітал

18

18

Поточні зобов’язання

1569

1555

Запаси

136

97

Сумарна дебіторська заборгованість

842

755

Нерозподілений прибуток

(1244)

(1292)

Власний капітал

319

298

Довгострокові зобов’язання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

29

11

Середньорічна кількість акцій (шт.)

73290

73290

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,39

0,15

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ukrspec.org.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 73290 штук, кількість голосуючих акцій 38 733 штуки.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61052, м. Харків, вул. вул. Різдвяна, буд. 29 «Б», кімн. 308) з понеділка по п’ятницю (включно) з 09:00 до 15:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Бадалов Г.Г. Телефон для довідок: (057) 728-03-25, e-mail: ussm-kharkiv@yandex.ua.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: 61052, м. Харків, вул. вул. Різдвяна, буд. 29 «Б», офіс 308.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.

Генеральний директор Бадалов Г.Г.